Utazási szerződés
 1. Jelentkezési és fizetési feltételek
  1. Utazásra jelentkezni kizárólag a Honlapon keresztül, elektronikus — írásbelinek minősülő — szerződéskötéssel lehet. A jelentkezést Utazó regisztrációs folyamaton keresztül tudja véghez vinni, amelynek része az Utazó utazási szokásaival kapcsolatos kérdőív kitöltése.
  2. A jelentkezési lapon megadott adatok helyességéért Utazó felel, a hibásan megadott adatokból adódó joghátrányokért Utazásszervező felelősséget nem vállal. Utazásszervező garantálja Utazó személyes adatainak védelmét, azt harmadik személynek tovább nem adja, továbbá biztosítja a hatályos jogszabályokban foglalt valamennyi adatvédelmi kötelezettség betartását.
  3. A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha Utazó Utazásszervező által megállapított előleget — illetőleg 24 óránál rövidebb időtartamú utazások esetén a teljes Részvételi díjat — Utazásszervező számlájára az utazási szerződéshez tartozó, a Honlapon könnyen elérhető módon közzétett, Utazó rendelkezésére bocsátott tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) szereplő feltételek szerint eljuttatja.
  4. Jelen szerződés hatályba lépésének — azaz a jelentkezés érvényessé válásának — feltétele, hogy a jelentkezés Utazásszervező részére megküldésre kerüljön, a visszaigazoló e-mail megérkezzen Utazó részére, továbbá Utazó a Tájékoztatóban szereplő előleget, illetve Részvételi díjat az ott meghatározott határidőre Utazásszervező részére megfizesse.
  5. A Részvételi díjat, illetve az abból fennmaradó összegét Utazó az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles Utazásszervező számlájára eljuttatni. Amennyiben ezen időpontig Utazó nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Utazó részéről történő elállásnak minősül, amely esetben Utazó a befizetett előleg összegét elveszti. Az indulást megelőző 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj a jelentkezéskor, azonnal és egy összegben fizetendő.
  6. Azon Utazók jelentkezése, akik még nem töltötték be 14. életévüket, csak akkor érvényes és hatályos:
   1. amennyiben a jelentkezéskor a jelentkezési felületen megtalálható „Szülői hozzájáruló nyilatkozat”-ot az ilyen Utazó törvényes képviselői (amennyiben a szülői felügyeleti jogot kizárólag az egyik szülő gyakorolja, úgy ezen egy képviselője) hiánytalanul kitölti, és azt aláírva, két példányban postai úton eljuttatja Utazásszervező mindenkori székhelyére; vagy
   2. ha az utazáson legalább egy törvényes képviselője is részt vesz.
 2. Visszamondási és átruházási feltételek
  1. Utazó az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződést Utazásszervező részére postai úton megküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja, a következő bánatpénz megfizetése mellett:
   1. Az adott túrára vonatkozó érvényes jelentkezést követő 7 (hét) napon belül történő felmondás esetén — amennyiben az utazás megkezdéséig még több, mint 37 nap van — Utazó 10.000,- Ft költségátalányt (kötbért) köteles megfizetni Utazásszervezőnek.
   2. Az adott túrára vonatkozó érvényes jelentkezést követő 7. napon túl, de legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 31. napon történő elállás esetén Utazó a Tájékoztatóban meghatározott előleg összegével azonos bánatpénz megfizetésére köteles (azaz az előleg összegét elveszíti).
   3. Az utazás megkezdését megelőző 31. nap utáni elállás esetén Utazó a Részvételi díj 100%-ával azonos összegű bánatpénz megfizetésére köteles.
  2. Nem minősül Utazó érdekkörében felmerült okból történő elállásnak (felmondásnak), ha azért áll el Utazó az utazási szerződéstől, mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, kivéve, ha ez a külügyi álláspont az utazási szerződés megkötésének napján már ismert volt. Ebben az esetben Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül köteles visszafizetni Utazónak az utazás ellenértékeként befizetett teljes díjat.
  3. Utazó az utazást csak a felmerülő többletköltségek megtérítésével ruházhatja át harmadik személyre.
  4. Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni Utazónak az utazás ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha:
   1. Az útra jelentkezett személyek száma nem éri el az egyedileg, minden útnál külön meghirdetett minimális létszámot és Utazásszervező a szerződés felmondásáról az alábbiak szerint értesíti Utazót:
    • Húsz nappal az utazás megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén;
    • Hét nappal az utazás megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén;
    • Negyvennyolc órával az utazás megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén.
   2. Magas valószínűséggel az utazás biztonságos kimenetelét veszélyeztető, észszerűen el nem hárítható rendkívüli körülmény (pl. háború, terrorcselekmény, diktatórikus intézkedés, zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa, szélsőséges időjárás, magas lavinaveszély, hóhiány, jéghiány, stb.) várható.
   3. Utazót a Honlapra történő regisztráció vagy az utazásra való jelentkezés során feltett kérdésekre adott válaszai alapján nem tartja alkalmasnak a jelen Utazási szerződés III/6. pontjában, illetve a Tájékoztatóban ismertetett körülmények között az utazáson való részvételre.
   4. Utazó a Honlapon történő érvényes jelentkezést követően Utazásszervezővel folytatott további érintkezései alkalmával agresszív, szélsőségesen vagy szándékosan értetlen, zaklató, az elektronikus kommunikáció általános szabályait és formáját mellőző, erőszakos vagy sértő módon kommunikál, illetve agresszív, szélsőségesen vagy szándékosan értetlen, zaklató, erőszakos, sértő magatartást tanúsít (így különösen az utazás programjával, a jelentkezett más utasokkal vagy Utazásszervezővel kapcsolatos degradáló kifejezéseket használ, a szükséges információkat nem adja meg vagy késve bocsátja rendelkezésre, alaptalanul elégedetlenségének ad hangot).
  5. Utazásszervező saját döntési jogkörben jogosult az utazás időpontját módosítani, amennyiben az utazás eredeti időpontjára magas valószínűséggel az utazás biztonságos kimenetelét veszélyeztető, észszerűen el nem hárítható rendkívüli körülmény (pl. háború, terrorcselekmény, diktatórikus intézkedés, zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa, szélsőséges időjárás, magas lavinaveszély, hóhiány, jéghiány, stb.) várható. Amennyiben a módosított időponton való részvétel lehetőségével Utazó nem kíván élni, jelen szerződés II. pontja értelmében elállhat a szerződéstől azzal, hogy ebben az esetben kötbér fizetésére nem kerül sor. A jelen pont szerinti elállás határidejéről Utazásszervező egyedileg értesíti Utazót.
 3. Utazási feltételek
  1. A Részvételi díj minden esetben azokat, és csak azokat a költségeket tartalmazza, amik a Tájékoztatóban az adott túrára vonatkozó „Részvételi díj tartalmazza” című felsorolás tételesen megemlít.
  2. Utazásszervező az utazási programban vázoltakhoz képest csak alapos indokkal térhet el. Az ilyen programmódosításhoz mind Utazásszervezőnek, mind pedig Utazásszervezőnek a programok lebonyolításában és vezetésében segítő utaskísérőnek (továbbiakban: Túravezető) joga van. Alapos indoknak minősülnek többek között, de nem kizárólagosan az igénybevett tömegközlekedési eszközök pontos menetrendjéből fakadó változások, melyek az utazás első és utolsó napjára terjednek ki; ideértve a budapestitől eltérő indulási és/vagy érkezési repülőtér használatát, mely esetben a Részvételi díj tartalmazza a transzfert Budapesttől az indulási repülőtérig és/vagy az érkezési repülőtértől Budapestig.
  3. A Részvételi díj sem utas- és balesetbiztosítást, sem sztornóbiztosítást nem tartalmaz, azokat Utazónak személyesen, magának kell intéznie. Amennyiben az utazás alatt Utazó balesetet szenved, úgy Túravezető a tőle elvárható segítséget (pl. elsősegély nyújtás) megadja, azonban továbbiakban Utazó biztosítási szerződésében foglaltak az irányadók.
  4. Utazásszervező egyes utazásain a helyszíni közlekedés bérelt gépjárművekkel történik, amelyek vezetésére eseti jelleggel, az utazást megelőzően egyeztetve az adott utazás Utazói közül is felkérhet megfelelő gépjárművezetői engedéllyel rendelkező Utazókat. A bérelt gépjárművel bekövetkező esetleges baleset vagy károkozás esetén a kártérítési felelősséget Utazásszervező vállalja, felelősségvállalása azonban nem terjed ki azon esetekre, ha a gépjármű vezetője vétkesen okoz balesetet, illetve kárt, vagy szabálysértés elkövetése (többek között, de nem kizárólagosan: gyorshajtás, ittas vezetés) miatt kerül felelősségrevonásra.
  5. Utazás alatt Utazó saját felelősségére bármikor megszakíthatja az utazást, azonban Utazásszervező semmilyen (le nem utazott) költség visszafizetésére nem kötelezhető, sem Utazónak ebből eredő bármely költségét, illetve kárát megtéríteni nem köteles.
  6. Ha Utazó szándékos, vagy súlyos gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását, illetve az utazási szerződés, program teljesítését, vagy egyébként nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor legalább egyszeri eredménytelen figyelmeztetés után Utazásszervező jogosult azonnali hatállyal kizárni Utazót az utazásból, jogosult felmondani a szerződést, és Utazót — annak saját költségén — visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben Utazásszervező jogosult felmerült kárainak megtérítését követelni Utazótól. Ha Utazót az előbbiekben felsorolt okok miatt az utazásból Utazásszervező kizárja, Utazó nem tarthat igényt a részvételi díj visszatérítésére. Amennyiben Utazó magatartása miatt már kapott figyelmeztetést Utazásszervező részéről, vagy Utazásszervező Utazót már kizárta korábban egy utazásból, úgy Utazásszervező a jövőben jogosult Utazótól a szerződéskötést megtagadni, a már megkötött szerződésektől elállni, illetve Utazó Honlapon található felhasználói fiókját felfüggeszteni.
  7. Utazó figyelembe veszi Utazásszervező útjainak speciális jellegét, ami az élményeket helyezi előtérbe a szolgáltatások kényelmével szemben. Utazásszervező utazásain előfordulhatnak olyan célterületek, ahol nem csupán a turisztikai kiépítettség, hanem akár az alapvető infrastrukturális szolgáltatások is hiányozhatnak. Egyes célterületeken a társadalmi és vallási szokások, valamint a vagyoni és közbiztonsági helyzet gyökeresen eltér a Magyarországon megszokottól, amihez sokszor alkalmazkodni kell. Nagy valószínűséggel fordulhatnak elő olyan időjárási körülmények, amik a helyszínen nem jelentenek szélsőséget, de az itthon megszokottól jelentősen eltérnek. Utazásszervező nem vállalhatja, hogy az utazás meghirdetett kereteit minden körülmények között betartsa, hiszen nem stabil körülmények között bonyolítja le a programot. Utazásszervező kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az előre meghirdetett útvonalon, programon, szállásokon előzetes bejelentés nélkül változtasson, ha Utazó és a program biztonsága, érdeke ezt kívánja. Utazásszervező ezen joga magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy a programot kizárólag egyes Utazók vonatkozásában módosítsa, így különösen amennyiben Utazó egészségi vagy erőnléti állapota, fizikai teljesítőképessége, illetve technikai képzettsége ezt indokolja. Az e pontban felsorolt, az eredetileg meghirdetett utazástól és a várható körülményektől való eltérések esetén Utazásszervező reklamációt, visszalépést és kártérítési igényt nem fogad el! Utazó jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi ezeket a lehetséges körülményeket; kijelenti, hogy az utazáson saját felelősségére vesz részt, és elfogadja, hogy az utazás közben kialakult szituációk és veszélyek következményeiért sem Utazásszervező, sem Túravezető nem tehető felelőssé. Utazásszervező kijelenti, hogy útjai nem alkalmasak mozgásukban korlátozott személyek számára.
  8. Utazásszervező által Utazó rendelkezésére bocsátott, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök és felszerelések rendeltetésszerű használata közben beálló meghibásodás, kopás és amortizáció Utazásszervezőt terheli. Ha az eszközöket és felszereléseket Utazó nem rendeltetésszerűen használja és ezzel kárt okoz, köteles a beállott kárt (ideértve különösen a javítás és pótlás költségeit) Utazásszervező részére megtéríteni.
  9. Téves vagy hamis adat megadása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Utazásszervező jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani és felmerült kárait követelni. Azonnali hatályú felmondás esetén Utazó az utazást nem kezdheti meg, az esetlegesen megkezdett utazás félbeszakítására köteles (így különösen Utazásszervező által biztosított járműre nem szállhat fel, illetőleg saját költségén hazatérni köteles), továbbá az általa megfizetett díjat jelen szerződés II.3. pontjával összhangban elveszíti (bánatpénz).
  10. Utazásszervező az egyes utazásokon való részvételhez speciális feltételeket támaszthat, amelyeket az adott utazáshoz tartozó Tájékoztató tartalmaz. Így különösen a magashegységekben zajló gleccser– és hegymászó utazásokon való részvétel alapfeltétele az előzetes magashegyi és túrázói tapasztalat. A kötélbiztosítást tervszerűen igénylő utazások esetén — amennyiben azt jogszabály előírja — kizárólag nemzetközi hegyivezetői jogosítvánnyal (UIAGM/UIMLA) rendelkező Túravezetőt alkalmazunk.
 4. Felelősség, hibás teljesítés
  1. Utazásszervező nem vállal felelősséget olyan programok elmaradásáért, amik elháríthatatlan és rendkívüli körülmények (pl. háború, terrorcselekmény, diktatórikus intézkedés, zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa, szélsőséges időjárás, magas lavinaveszély, hóhiány, jéghiány, stb.) miatt következnek be.
  2. Utazó az utazás alatt Túravezető utasításait mindig köteles betartani. Abban az esetben, ha Utazó ezeket elmulasztja, és ezzel megzavarja az utazás normális menetét, esetleg balesetveszélyt okoz, a felelősség teljes egészében Utazót terheli.
  3. Utazó által más személynek okozott kárért kizárólag Utazó vonható felelősségre.
  4. Utazó a magával hozott csomagokról, értéktárgyakról, iratokról az utazás során maga köteles gondoskodni, azok elvesztéséért, eltulajdonításáért, megsemmisüléséért vagy megsérüléséért Utazásszervező nem vonható felelősségre.
  5. Az utazásra jogosító iratok beszerzéséről — ideértve szükség esetén a beutazásra jogosító engedélyt vagy az egészségügyi igazolásokat (pl. teszteredmények, vakcinaútlevél) — Utazó maga köteles gondoskodni (kivéve, ha Utazásszervező a Tájékoztatóban magára vállalja bármely dokumentum beszerzésének intézését). Utazó tudomásul veszi, hogy az utazásra jogosító iratok köre az egyes országok hatóságainak döntése alapján a jelen szerződés megkötését követően is változhat, illetve bővülhet, ez azonban nem érinti Utazó azok beszerzéséért való felelősségét. Az egyes országok hatóságainak döntéseiért (ideértve többek között az országba való belépés vagy onnan való kilépés megtagadását) Utazásszervező nem vállal felelősséget. Utazásszervező továbbá nem vállal felelősséget a vízumbeszerzés sikertelenségéért arra az esetre, ha Utazó az annak beszerzéséhez szükséges dokumentumokat nem bocsátja az Utazásszervező által e-mailben megadott határidőben rendelkezésre. Ez esetben a vízumbeszerzés és annak minden költsége Utazót terheli a részvételi díjon felül. A helyi vám- és egyéb jogszabályok, előírások be nem tartásából fakadó következményekért kizárólag Utazó vonható felelősségre. A magyar útlevéllel nem rendelkező Utazó minden esetben köteles maga intézkedni a rá vonatkozó beutazási feltételek teljesítéséről.
  6. Az utazás során Túravezető folyamatos tájékoztatást nyújt azon veszélyforrásokról, melyekkel az utazás során Utazó személyét vagy vagyonát érintő károk elhárítása céljából számolni kell. Utazó az utazáson saját felelősségére vesz részt, az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt, azonban az igénybe nem vett, de a Részvételi díjban benne foglalt szolgáltatások költsége nem visszatéríthető. Utazásszervező olyan károk megtérítésére, melyek Utazótól általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint Túravezető utasításaitól történő eltérés miatt következtek be, nem kötelezhető.
  7. Utazó az Utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását Túravezetővel közölni; a közlés késedelméből eredő kárért Utazó felelős. Túravezető köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Túravezető Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát Utazónak átadni. Túravezető köteles Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A kártérítési igényt Utazónak a hazaérkezéstől számított 90 naptári napon belül kell bejelentenie írásban, a helyszíni jegyzőkönyv csatolásával. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka Utazó magatartása, Utazó kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést Utazónak kell igazolnia. A szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredően Utazásszervezőt Utazóval szemben esetlegesen terhelő kártérítési kötelezettség felső határa a Részvételi díj kétszerese, kivéve a Ptk. 6:152.§-ban foglaltakat.
 5. Egyebek
  1. Utazásszervező minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat, vagy hiányosságokat annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson. Ugyanakkor Utazásszervező nem garantálja a Honlap hibától mentes működését és nem vállal felelősséget az ebből fakadó hibákért, hiányosságokért. Utazásszervező jogosult a Honlaphoz történő hozzáférést javítás, karbantartás céljából időnként korlátozni.
  2. Amennyiben az utazás során autóbérlésre kerül sor, úgy a bérleti szerződést a gépjárművet vezető személy (Utazó) köteles aláírni és az azokban foglaltak teljesítéséért felelősséget vállalni.
  3. Utazó jelen szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy Utazásszervező róla az utazás során kép-, hang- vagy videófelvételt készítsen és azokat a Honlapon vagy egyéb kiadványaiban közzé tegye, vagy egyéb módon felhasználja.
  4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország törvényei — így különösen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről szóló kormányrendelet, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendelet, a légi személyszállítás szabályairól szóló kormányrendelet —, valamint a Montreali Egyezmény, a 261/2004 EK rendelet és az A/RES/56/212 ENSZ-határozat szerint kell eljárni.
  5. Jelen szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi az adott utazáshoz tartozó, a Honlapról letölthető Tájékoztató.
  6. Utazó elismeri, hogy a Utazásszervező által szervezett, jelen szerződésben és a Tájékoztatóban megjelölt utazás feltételeit megismerte és tudomásul vette, azok tartalmát megértette, azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.