Adatvédelmi Szabályzat

1. Általános tájékoztatás

1.1. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a társaságunkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

1.2. Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról,
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1.3. Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.4. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt — közvetlenül vagy közvetve — név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

1.5. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2. Adatkezelés típusa

A Társaságunk által végzett utazásszervezői vagy utazásközvetítési tevékenység ellátásához az alábbiak szerinti módokon és feltételekkel végzünk adatkezelést:

2.1. Regisztráció

A regisztráció során az Utazó jelen szabályzat mellékletét képező adatkezelési nyilvántartásban foglalt adatai külön kerülnek rögzítésre annak érdekében, hogy az érintett az utazáson és a törzsutas programban részt tudjon venni.

A törzsutas programban való részvétel szabályait külön szabályzat tartalmazza.

2.2. Marketing hírlevél

Az egyes utazásokra való jelentkezéskor lehetőség van hírlevélre történő feliratokozásra. Az utazásokra való jelentkezés az elektronikus hírlevél küldéshez való hozzájárulás megadása nélkül is lehetséges.

A kezelt adatok köre: jelen szabályzat mellékletét képező adatkezelési nyilvántartásban foglaltak szerint.

2.3. Ügyfél (utas) adatok

Társaságunk a jelen Szabályzat elfogadását követően a jelen szabályzat mellékletét képező adatkezelési nyilvántartásban foglalt adatokat rögzíti az utazók vonatkozásában.

Az adatok gyűjtésére a honlapon található jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkező utasok adatai kerülnek gyűjtésre és kezelésre, ahol az utasok megadják fent rögzített adataikat és elérhetőségeiket.

A magashegyi túraként megjelölt utazások esetén az alapadatokon túl további adatok kerülnek rögzítésre az adatkezelési nyilvántartásban foglaltak szerint, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek (felszerelés beszerzése), illetve annak teljesítését teszi könnyebbé (telekocsi).

Azon túrák esetében, amelyek során fegyverbérlésre is sor kerül (pl. Svalbard) az alapadatokon túl hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése és annak másolatának tárolása, illetve a harmadik országban található hatóságok részére történő továbbítása is szükséges. Az adatok kezelésére az adatkezelési nyilvántartásban foglaltak szerint kerül sor.

2.4. COVID-19 teszteredmények

Meghatározott utazásaink esetében a részvételi díj magában foglalja a célországba történő belépés, illetve a hazaérkezés során a vonatkozó hazai és külföldi határrendészeti szabályok által előírt COVID-19 vírustesztek elvégzésének költségeit. Társaságunk a tesztek elvégzése körében kizárólag mint számlafizető fél vállal szerepet, a teszteredményekkel mint egészségügyi különleges adatokkal összefüggésben — tekintettel a GDPR 9. cikk. (1) bekezdése szerinti általános tilalomra — adatkezelést (megismerés, tárolás, nyilvántartás) nem végez.

Annak ellenére azonban, hogy Társaságunk a teszteredményekkel összefüggő adatkezeléstől a fentiek szerint minden körülmények között tartózkodni kíván, bizonyos egészségügyi szolgáltatók által elvégzett tesztek esetében, akaratán kívül is, közvetítői — ezáltal adatkezelői — szerepet kényszerül ellátni, tekintettel arra, hogy bizonyos szolgáltatók által alkalmazott adminisztrációs mechanizmusok alapján a teszteredmények Társaságunk, mint számlafizető részére kerülnek továbbításra.

A fenti, rendkívüli esetekben, a Társaságunk által végzett adatkezelés egyetlen és kizárólagos célja a hozzánk beérkező teszteredményeknek az érintett részére történő továbbítása. Társaságunk a teszteredményeket nem ismeri meg, azokról nyilvántartást nem vezet, ill. semmilyen egyéb adatkezelési műveletet nem végez. A teszteredményeket Társaságunk a 8.3.3. pontban meghatározott ideig tárolja, kizárólag abból a célból, hogy amennyiben az érintett a teszteredményeket tartalmazó elektronikus levelünkhöz nem férne hozzá (véletlen törlés, spam üzenetek közé sorolás vagy egyéb okból), úgy kérésére a teszteredményeket ismételten továbbíthassuk. A 8.3.3. pontban szabályozott időtartam leteltekor a teszteredményeket visszafordíthatatlanul töröljük, azok vonatkozásában a továbbiakban Társaságunk adatkezelést nem végez.

2.5. COVID-19 vakcina információk

Meghatározott utazásaink esetében a célországba történő belépés során a vonatkozó külföldi szabályok által előírás a COVID-19 vírus elleni védőoltás megléte, illetve típusa és ennek igazolása a határrendészet részére, előzetesen. Társaságunk lehetőséget biztosít az utasok részére, hogy a szükséges adatok megadása esetén helyettük és nevükben az előzetes igazolási eljárást lefolytatja. Társaságunk — tekintettel a GDPR 9. cikk. (1) bekezdése szerinti általános tilalomra — adatkezelést (megismerés, tárolás, nyilvántartás) kizárólag azon Utasok számára végez, akik ehhez a 9. cikk. (2) a) pontja alapján külön kifejezett hozzájárulásukat adták. A hozzájárulás megadása nem kötelező, az előzetes igazolást az utasok maguk is elvégezhetik.

2.6. Törzsutasok

A törzsutas programon belül a törzsutasok jelen szabályzat mellékletét képező adatkezelési nyilvántartásban foglalt adatai külön kerül rögzítésre annak érdekében, hogy a kedvezményre való jogosultság ellenőrizhető legyen.

A törzsutas programban való részvétel során a törzsutasok saját egyedi kódot kapnak, amelyet az egyes utazásra való jelentkezéskor kell beírni a kedvezményre jogosító feltétel megadásakor.

Törzsutas programban való részvétel feltétele legalább 3 utazáson való részvétel 3 éves időtartamon belül.

2.7. Bakancslista

A meghirdetett utazások oldalán lehetőség van az adott út bakancslistára helyezésére. A bakancslistán szereplő utazások meghirdetése esetén a felhasználó erről elektronikus levélben értesül.

A kezelt adatok köre: jelen szabályzat mellékletét képező adatkezelési nyilvántartásban foglaltak szerint.

2.8. Utazásból kizárt személyek

Társaságunk azon utas részére nem kíván szolgáltatást nyújtani, aki a Társaságunk által szervezett valamely utazás során olyan magatartást tanúsított, vagy bármely egyéb módon okot adott arra, hogy az utazási szerződés alapján Társaságunk a további részvételből kizárja. Az adatkezelés kizárólag azon adatok vonatkozásában történik, amely alapján az adott személy minden kétséget kizáróan, egyedileg beazonosítható.

Az utazásból kizárt személyek beazonosításához társaságunk legalább a név és születési idő és e-mail cím nyilvántartásáról intézkedik.

2.9. Kép-, hang- és videófelvételek

A társaságunk által szervezett utazások során az utasokról kép-, hang- és videofelvételek készülhetnek.

Az adatkezelés célja társaságunk saját marketing- és reklám tevékenységének elősegítése és a társaságunk által szervezett utak népszerűsítése, így a kifejezetten erre a célra készült kép- és videofelvételek, valamint személyes adatok különösen társaságunk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban és szórólapokon történő nyilvánosságra hozatala és a nyilvánosság felé történő közvetítése.

2.10. Cookie-k (Sütik)

Társaságunk honlapja — számos más honlaphoz hasonlóan — a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri Társaságunk. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek társaságunk honlapjának használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a honlapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

Társaságunk honlapja kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) [is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

 • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai;
 • Google Analytics szolgáltatása;
 • Facebook szolgáltatása;
 • LinkedIn szolgáltatása;
 • Google Tag Manager;
 • Instagram és a;
 • Twitter szolgáltatása;
 • CloudFlare (CDN; az oldal betöltés gyorsítása, gyakori támadások szűrése);
 • Cookie Consent (EU-s, sütis elfogadó plugin).

A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

Naplózva nincsenek a rendszerben a látogatások (ezt a Google Analytics végzi a saját cookie-jaival). Ez alól kivétel, ha valamilyen hiba történik, mert azt menti a rendszer automatikusan és hozzá elmenti az IP címet és a böngésző típusát is, valamint ezek mellett a hiba részletei is mentésre kerülnek. Ennek célja a hibák okainak feltérképezése, egy támadás esetén pedig a jövőbeli védekezés előkészítése.

3. Adattovábbítás

3.1. A jelen Szabályzat elfogadásával az adatok kezeléséhez, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbításához Utazó hozzájárulását adja. Utazó jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi továbbá, hogy az egyes utazások esetén más-más adatok kerül(het)nek továbbításra, kezelésre, ehhez kifejezetten hozzájárul.

3.2. A jelen szabályzat elfogadásával Utazók a jelen szabályzat mellékletét képező adatkezelési nyilvántartásban foglalt partnerek és a hatóságok részére történő adattovábbításhoz hozzájárulnak.

3.3. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelyre a GDPR szabályozás hatálya kiterjed és amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán. Különleges adatot harmadik személy részére kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, és kizárólag a tájékoztatásban feltüntetett célból továbbítunk.

3.4. Társaságunk szervez olyan országokba is utazásokat, amelyekre a GDPR szabályozás hatálya nem terjed ki és amelynek a területére személyes adatokat továbbítunk az utazással összefüggésben a GDPR 49. cikk b) pontja alapján. Társaságunk nem vállal felelősséget az ilyen országokba továbbított adatok vonatkozásában az adatkezelésért.

4. Az adatkezelés célja

4.1. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen szabályzatban foglalt célokból kerül sor.

4.2. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

4.3. Az egyes adatkezelések vonatkozásában:

 • 4.3.1. Regisztráció: Az utazáson és a törzsutas programban való részvétel érdekében.
 • 4.3.2. Marketing hírlevél: Az adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy a társaságunkkal való kapcsolatfelvétel során az önkéntesen megadott adatok közlése alapján üzleti kapcsolatot tarthassunk, társaságunk a részükre marketing célból hírlevelet küldjön annak érdekében, hogy a társaságunk ajánlatairól, a kedvező utazási lehetőségekről közvetlenül társaságunktól szerezhessenek tudomást.
 • 4.3.3. Ügyfél (utas) adatok: Az adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy a társaságunkkal való kapcsolatfelvétel során az önkéntesen megadott adatok közlése alapján üzleti kapcsolatot tarthassunk, szolgáltatásainkat teljesíteni tudjuk, adatbázisunkban adatait kezeljük.
 • 4.3.4. COVID-19 teszteredmények: a 2.3. pontban meghatározott kivételes esetekben az érintett részére történő továbbítás céljából.
 • 4.3.5. Törzsutasok: Társaságunk törzsutas programot működtet annak érdekében, hogy a szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő utasok részére kedvezményeket biztosíthasson.
 • 4.3.6. Utazásból kizárt személyek: kizárólag a célból, hogy a társaságunk által szervezett utazások során az utastársak utazásának kényelmét és biztonságát, illetőleg a megfelelő színvonalú szolgáltatást garantálni tudjuk.
 • 4.3.7. Kép- és videófelvételek: Az adatok kezelésére kizárólag marketing és reklám céljából kerül sor.
 • 4.3.8. Cookie-k (Sütik): hibák okainak feltérképezése, egy támadás esetén pedig a jövőbeli védekezés előkészítése.

5. Adatkezelés jogalapja

5.1. Az adatszolgáltatásönkéntes, melynek jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés b.) pontja biztosítja.

5.2. Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bekezdés c) pont), a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdeke (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk f) pont), a Társaságunkkal létrejött szerződés végrehajtása(Adatvédelmi Rendelet 6. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

5.3. Az egyes adatkezelések vonatkozásában a pontos jogalapot a jelen szabályzat mellékletét képező adatkezelési nyilvántartás rögzíti.

5.4. A 2.3. pont szerinti adatkezelési művelet (COVID-19 teszteredmények) vonatkozásában Társaságunk adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján végez (az érintettel létrejött utazási szerződésben foglaltak Társaságunk általi teljesítése). Az egészségügyi különleges adatok (teszteredmény) kezelésének lehetőségét a GDPR 9. cikk (2) i) pontja biztosítja.

6. Adatok biztonsága

6.1. A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

7. Az adatkezelésre jogosultak köre

7.1. Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló együttműködő partnerei, illetve az érintett saját maga jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.

Az adatkezelésre feljogosított minden munkavállaló, az informatikai részleg vezetője, valamint az ügyvezetők.

7.2. Társaságunk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.

8. Az adatkezelés időtartama

8.1. Az adatkezelés az ahhoz való hozzájárulás megadásával, illetőleg az utazási szerződés megkötésével kezdődik.

8.2. Az adatokat társaságunk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg arra jogszabály kötelezi (így különösen számlázási adatok), illetőleg az érintett nem kéri annak törlését. Az adatok törlésére az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 8 év elteltével legkésőbb sor kerül. Társaságunk évente egyszer ellenőrzi adatkezelési nyilvántartását és az adatkezelési időtartamok megtartását.

8.3. Az egyes adatkezelések vonatkozásában:

 • 8.3.1. Regisztráció: az adatok törlésére Utazó erre vonatkozó írásos (e-mail: [email protected]) kérelmének kézhezvételétől számított 15 napon belül, ennek hiányában az utolsó belépéstől számított 3 év után, amennyiben a törlésre figyelmeztető e-mail megküldésétől számított 30 napon belül Utazó nem erősíti meg regisztrációját, töröljük a fiókot és azzal együtt a törzsutas programban szerzett kedvezményeit.
 • 8.3.2. Marketing hírlevél: Amennyiben nem tart tovább igényt hírlevél küldésére, úgy honlapunkon bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. A hírlevélről leiratkozni a [email protected] címre küldött üzenetben lehet a kívánt e-mail cím megadásával.
 • 8.3.3. Ügyfél (utas) adatok: Az utas a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok törlését kizárólag abban az esetben kérheti, ha a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Egyébként a számlázási adatokon túl valamennyi egyéb adatot a szolgáltatás teljesítését követő legkésőbb a 90. napon töröljük.
 • 8.3.4. COVID-19 teszteredmények: az utazás lezárultát (hazaérkezést) követő 14 nap.
 • 8.3.5. Törzsutasok: Onnantól számított három évvel töröljük, hogy az utas utoljára törzsutasként részt vett bármilyen az adatkezelő által szervezett utazáson.
 • 8.3.6. Utazásból kizárt személyek: Társaságunk a jelen Szabályzat elfogadásával történő hozzájárulás megadásától számított 10 (tíz) évig megőrzi azon utasok adatait, akik az utazásból kizárására kerültek.
 • 8.3.7. Kép- és videófelvételek: Hozzájárulás visszavonásáig.
 • 8.3.8. Cookie-k (Sütik): Társaságunk a böngészés során megadott adatokat a böngésző bezárásáig, a honlap hibás működése esetén elmentett adatokat (IP cím, böngésző típusa) a hiba elhárításáig tárolja.

8.4. A társaságunk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Adattörlésre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben társaságunk mindenkor haladéktalanul eleget tesz.

8.5. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére társaságunk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a [email protected] e-mail címen kérhető.

8.6. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre társaságunk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

9. Jogérvényesítés

9.1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

9.3. Az érintett bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása,
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
 • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

9.4. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per — a Felhasználó választása szerint — a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9.5. Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.