Eszközbérlet Általános Szerződési Feltételei

ESZKÖZBÉRLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1.      Bevezető rendelkezések

1.1.    A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Qalandar Élménytúrák Utazásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 1. B. ép., cégjegyzékszáma: 01-09-191173, adószáma: 24950246-2-41, képviseli: Böröczky Csongor Levente ügyvezető) mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) bármely természetes vagy jogi személlyel, vagy egyéb hasonló jogalannyal, mint bérlővel (a továbbiakban: Bérlő) kötött egyedi eszközbérleti szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) vonatkozó, a Bérbeadó által alkalmazott általános szerződési feltételeket tartalmazza. A Bérlő a szolgáltatás megrendelésével kifejezetten elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. Az eszközbérleti szerződés tárgya a Szerződésben részletezett eszköz, vagy eszközök (a továbbiakban: Eszköz).

1.2.    A Szerződés alapján Bérbeadó bérbeadja, Bérlő pedig a Szerződésben meghatározott bérleti díj ellenében bérbeveszi az Eszközt, annak alkotórészeivel és tartozékaival együtt.

2.     A Szerződés létrejötte

2.1.    A Szerződés a Bérbeadó és Bérlő között a honlapon (www.qalandar.hu) hozzáférhető felület felhasználásával, a következő lépésekben jön létre:

2.1.1. Bérlő a felületen kért adatok kitöltését követően nyilatkozik az ÁSZF tartalmának megismeréséről és elfogadásáról, valamint hozzájárul adatainak kezeléséhez az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint.

2.1.2. A Bérlő adatainak megadását és az ÁSZF, valamint az Adatkezelési szabályzatok elfogadását követően elküldi Bérbeadó számára. Bérbeadó az elküldött adatok között szereplő e-mail címre, e-mail útján 24 órán belül visszaigazolja az adatok beérkezését. Ezzel létrejön a Szerződés. Amennyiben a visszaigazolást tartalmazó e-mail 24 órán túl érkezik meg Bérlőhöz, úgy a Szerződés létrejöttnek minősül kivéve, ha Bérlő az e-mail megérkezését megelőzően eláll bérlési szándékától a Bérbeadónak küldött elektronikus üzenet útján.

2.1.3. Bérlő az adatbeviteli hibákat javíthatja. Az adatbevitel befejezését, valamint az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadását követően a rendszer ellenőrzésre megjeleníti a Bérlő által rögzített adatokat. Amennyiben az adatok hibásak, úgy Bérlő vissza tud lépni, hogy a hibás adatokat ki tudja javítani. A hibák javítása után a rendszer újra megjeleníti a rögzített adatokat, Bérlő korlátlan esetben visszaléphet kijavítani az esetleges hibákat.

2.2.    A Felek között létrejött Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

2.3.    A Szerződés az online űrlap kitöltésével, és az űrlap véglegesítésével, elküldésével jön létre. Az űrlap elküldésével Bérlő kifejezetten elismeri, hogy az ÁSZF, illetve a Szerződés tartalmát ismeri, és azt elfogadja. Az így létrejött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

2.4.    Az Eszköz birtokbaadásának, illetve visszaszolgáltatásának időpontjában Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amely egyben teljesítésigazolásnak is minősül. Az átadás-átvételi, illetve visszaszolgáltatási jegyzőkönyv papíralapú.

3.     Bérleti díj

3.1.    Az Eszköz napi bérleti díja az Eszköz jellegétől, és kategória-besorolásától függ, az alábbiak szerint:

3.1.1. Az I. kategóriájú, hólapát és lavina szonda napi bérleti díja 1000,- Ft.

3.1.2. Az I. kategóriájú, beülő, sisak, illetve II. kategóriájú jégcsákány, hágóvas, via ferrata kantár és hótalp napi bérleti díja 1200,- Ft.

3.1.3. A III. kategóriájú lavina jeladó napi bérleti díja 1800,- Ft.

3.1.4. A III. kategóriájú via ferrata szett napi bérleti díja 2500,- Ft.

3.1.5. A IV. kategóriájú lavina mentő szett napi bérleti díja 2800,- Ft.

3.2.    A bérlet kezdő és utolsó napján Bérlő fél-fél napi bérleti díjat köteles fizetni.

3.3.    A bérleti időre eső teljes bérleti díj összegéről Felek a Szerződésben kötelesek rendelkezni.

3.4.    Bérlő a bérleti díj összegét az online űrlap elküldésével egyidejűleg, bankkártyás fizetés útján köteles megfizetni Bérbeadó részére. Az online űrlap véglegesítés után a fizetési felületre irányítja Bérlőt.

4.     Szavatosság

4.1.    Bérbeadó szavatolja, hogy az Eszközök a bérlet teljes tartama alatt a szerződésszerű használatra alkalmasak, megfelelnek a Szerződés, illetve az alkalmazandó jogszabályi és hatósági előírásoknak, így azok a biztonságos túrázásra alkalmasak. Bérbeadó az Eszköz jellegétől függően Bérlő birtokába adja a szükséges dokumentációt is.

4.2.    Bérbeadó szavatol azért, a bérbe adott Eszköz saját tulajdona, illetve kizárólagosan jogosult a felette való rendelkezésre, valamint hogy harmadik személynek az Eszköz vonatkozásában nincs olyan joga, amely Bérlőt az Eszköz használatban korlátozná vagy akadályozná.

4.3.    Az Eszköz Bérlő részére történő birtokba adásának helyszíne Bérbeadó 1031 Budapest, Nánási út 1/B alatti telephelye, vagy a Szerződésben meghatározott egyéb helyszín. Eszköz Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatásának helye a fent meghatározott telephely, vagy a Szerződés szerinti helyszín.

4.4.    Bérlő telefon, vagy e-mail útján köteles egyeztetni az Eszköz átvételének és visszaszolgáltatásának pontos időpontjáról. Bérbeadó köteles a Szerződésben meghatározott napon és helyen Bérlő számára rendelkezésre állni. Amennyiben az Eszköz átvétele vagy átadása Bérbeadónak felróhatóan nem történik meg, úgy Bérlő a Szerződésben meghatározott bérleti díjon felüli összeg fizetésére nem kötelezhető, és nem viseli azon károkat sem, amelyek a szerződésszerű átvétel vagy átadás esetén nem következtek volna be. Amennyiben az Eszköz visszaszolgáltatása egyik félnek sem felróható okból nem történik meg a Szerződésben meghatározott időpontban, úgy Bérlő nem köteles a meghatározott bérleti díjon felüli összeg fizetésére, de viseli azokat a károkat, amelyek a szerződésszerű teljesítés esetén nem következtek volna be.

4.5.    Az Eszköz szállításának, esetleges telepítésének vagy összeszerelésének költségei a Bérlőt terhelik.

4.6.    Bérlő az Eszközt rendeltetésszerűen, a Bérbeadó írásbeli, vagy szóbeli útmutatásainak megfelelően köteles használni. A használati útmutató tudomásulvételét Bérlő az Eszköz átvételével kifejezetten elismeri.

4.7.    Bérlő felel az Eszköznek a Szerződés időtartama alatt történő károsodásáért, megsemmisüléséért, elvesztéséért, függetlenül a felróhatóságtól, vagy ennek okaitól. Az Eszköz megsemmisülése, elvesztése, károsodása esetén Bérlő a (kár)eseményt haladéktalanul köteles Bérbeadónak bejelenteni, és legkésőbb a Bérbeadó által e-mailben megküldött felhívásától számított 8 napon belül megfizetni az Eszköz értékét. A károsodott Eszköz tulajdonjoga, amennyiben annak értékét Bérlő Bérbeadó számára megfizette, Bérlőre száll át.

4.8.    Bérlő nem távolíthatja el az Eszközön lévő jelöléseket, az Eszközt nem adhatja semmilyen jogcímen harmadik személy birtokába. Ha Bérlő ezen rendelkezés ellenére az Eszközt albérletbe, vagy más jogcímen harmadik személy birtokába adja, úgy azon károkért is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

5.     Záró rendelkezések

5.1.    Felek az ÁSZF-ben nem szabályozott, és/vagy az attól eltérő feltételeket Felek a Szerződésben kötelesek rögzíteni.

5.2.    Bérbeadó Bérlőnek az ÁSZF elolvasására és megértésére megfelelő időt, annak módosítására lehetőséget biztosított. Bérlő a Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit részletesen, mindenre kiterjedően megvizsgálta és megismerte, az abban foglaltakat Szerződéses akaratával mindenben egyezőnek találta.

5.3.    Jelen ÁSZF-re és a Szerződésre Magyarország jogrendje, különösen a Ptk., valamint egyéb, a Szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok irányadóak. Jelen ÁSZF 2019. február 2019. május 22. napján lép érvénybe és hatályba. Bérbeadó jogosult jelen ÁSZF-et bármikor szabadon módosítani, a Szerződésre azonban a Szerződés megkötésekor hatályban volt szöveg az irányadó, kivéve, ha az új változatot Bérlő kifejezetten aláírásával el nem fogadja. Bérlő ezúton kifejezetten elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben leírtakat.